Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с община Белене започна изпълнението на проект „Хабитат Дунав“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС. Процедурата е част от изпълнението на Стратегия за ВОМР на МИГ „Белене-Никопол“ за периода 2014-2020 г.

Размерът на БФП по проекта е 800 000 лв., от които 680 000 лв. от ЕФРР и 120 000 лв.  национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Срокът за осъществяване на проекта е 33 месеца.

Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове на територията на защитени зони BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина – част от мрежата Натура 2000, на територията на МИГ Белене-Никопол. Чрез изпълнението на дейностите ще се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на следните видове: обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремна бумка (Bombina bombina), дунавски тритон (Triturus dobrogicus), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasiii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis). Проектът включва 12 дейности, които условно могат да бъдат разделени в три групи:

А. Консервационни дейности и дейности по наблюдение на видовете:

 1. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи и техните местообитания;
 2. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни; прочистване на пътища;
 3. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми;
 4. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – оформяне на естествени понижения в релефа;
 5. Почистване на инцидентно попаднали отпадъци в границите на местообитанията на целевите видове земноводни и влечуги;

Тази група дейности ще осигури постигането на целите на проекта за подобряване на състоянието на местообитанията на целевите видове.

Чрез наблюдението ще бъде събрана ценна информация и ще се осигури научна основа за анализ и вземане на информирани решения за опазване и управление на видовете и местообитанията им. Проучванията ще бъдат проведени въз основа на научно издържана и видово специфична стандартна методика за проучване и мониторинг или методика за проучване на популационните параметри от експерти в съответната научна област, които притежават минимум две години опит в проучването и мониторинга на целевите видове. Ще се реализират при прилагане и спазване на всички законови изисквания и стандарти в тази насока.

Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове включва три поддейности:

 1. Възстановяване на стари чешми – Възстановяването на чешми осигурява формирането на малки влажни зони около тях, които са точки с концентрация на биоразнообразие, осигурявайки местообитание, защита (чрез развитата фитоценоза от водни и влаголюбиви растения) и хранителни ресурси за целевите видове. В миналото тези чешми са създадени с цел да обслужват стадата домашни животни (говеда, коне, овце, кози). Наше предварително проучване регистрира съществуването на множество чешми за водопой. Повечето от тях са деградирали и/или със слаб водооток. Дейността има за цел да подобри състоянието на част от тези чешми в района на проекта. Ще включва почистване на растителност около чешмите; почистване на оттоците на чешмите; почистване на водните резервоари и коритата на чешмите, при нужда изграждане и оформяне на ново корито; машинно продухване на метални тръби или смяна/поставяне на нови; смяна на чучур; поставяне на меден съд за вода на верижка; полагане на покритие от естествена настилка около коритото за улесняване на достъпа до чешмата (местен камък, сипица и т.н.). Важен аспект е и социално-икономическата стойност за местните общности при възстановяването на старите чешми, те ще се използват от местните пастири за водопой на добитъка дълго време, също така туристите в района ще имат по-добър достъп до вода.
 2. Оформяне на естествени понижения в релефа като влажни зони – Ще бъдат използвани естествени понижения в релефа и чрез направата на изкопи ще бъдат оформени влажни зони със стоящи води с размери около 30 m2 (±5%). Подходът ще спомогне формирането на естествени растителни съобщества (водни и влаголюбиви растения), предоставящи подходящ хабитат за разнообразни безгръбначни и гръбначни организми. Тази дейност е насочена към подобряване на благоприятното природозащитно състояние на вида обикновена блатна костенурка (E. orbicularis) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и червенокоремната бумка (B. bombina) в ЗЗ BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина. Дейността е препоръчана като целесъобразна в Анализ на типове дейности, целящи подобряване на състоянието на видове в обхвата на стратегии по ВОМР във връзка с изпълнение на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, МИГ Белене-Никопол. Целта на дейността е да се увеличи броя/площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от вида в защитената зона, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона.

За вида червенокоремна бумка (B. bombina) дейността кореспондира със установеното „Неблагоприятно – незадоволително“ състояние на вида по следните показатели:

 • Популация в зоната;
 • Брой находища.

Дейността таргетира и заплаха установена на национално ниво по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ (http://natura2000.moew.government.bg/), а именно „Пресъхващи водни тела K01.03“.

За вида обикновена блатна костенурка (E. orbicularis) дейността кореспондира със установеното „Неблагоприятно – незадоволително“ състояние на вида по следните показатели:

 • Популация в зоната;
 • Площ на подходящите за обитаване стоящи водоеми в зоната; Дейността таргетира и заплаха установена на национално ниво по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ (http://natura2000.moew.government.bg/), а именно „Пресъхващи водни тела K01.03“
 • Площ на подходящите за обитаване стоящи водоеми в зоната;
 • Възрастова структура;
 • Полова структура възрастни;
 • Популация в зоната;
 • Интензивност на пожарите.
 1. Създаване и оборудване на противопожарни депа. Дейността включва две поддейности:
 • Закупуване и създаване на противопожарно оборудване. Ще бъдат създадени 4 броя противопожарни депа, които ще се съхраняват в общински сгради в гр. Белене и селата Петокладенци, Татари и Кулина вода, които се намират на територията на ЗЗ BG0000247 Никополско плато и BG0000396 Персина.
 • Обучения за местните заинтересовани страни. Ще бъдат организирани обучения за местните заинтересовани страни за действие при пожари. В обученията ще бъдат поканени и местните пожарникари.

Дейността е насочена към 2 от целевите видове – обикновена блатна костенурка (E. orbicularis) ЗЗ BG0000247 Никополско плато и червенокоремна бумка (B. bombina) в ЗЗ BG0000396 Персина и ЗЗ BG0000247 Никополско плато. При избора ѝ е използвана е информация от Информационната система за Натура 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/), получена в резултат от проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ на МОСВ. Цел на дейността е да се сведе до минимум увреждането и унищожаването на местообитания на целевите видове и директното унищожаване на екземпляри от двата вида в резултат от пожари, на територията на защитената зона; превенция срещу негативното въздействие на пожарите върху целевите видове и местообитанията им на територията на защитената зона; Да се намали интензивността на пожарите. Ще бъдат организирани обучения за местните заинтересовани страни за действие при пожари и умения за боравене с оборудването. В рамките на обученията ще бъде представен разработения протокол за реакция и координация при констатиране на пожари и начините за работа със закупеното оборудване.

Осъществяването на тази дейност има и важно екологично и икономическо значение, тъй като създадените и оборудвани противопожарни депа, разработеният протокол за действие при пожари и обучените представители на местната общност ще дадат по-добри възможности за реакция при възникване на пожари и ще подобрят ефективността в борбата с пожарите, което има значителен икономически ефект. Паралелно с опазването на застрашените видове, ще се опазват посевите, горите, имотите и имуществото на населението в общината. След доставянето на оборудването, бенефициентът Сдружение „Асоциация наука за природата“ ще го дари на Община Белене, което ще донесе устойчивост на резултатите от проекта и трайно решение на проблемите с опасността от пожари. Оборудването включва бензинови духалки, кофпомпи, лопати, брадви, кирки, тупалки, моторен трион, моторна помпа, пръскачки за гасене на горски пожари, пожарни шлангове, фенери, радиостанции и др.

Б. Информационни и комуникационни дейности:

 1. Изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали;
 2. Работа със заинтересовани страни

В процеса на подготовка на проекта се установи и друг важен проблем, а именно – че състоянието на целевите видове засяга много обществени групи, които в момента не са достатъчно информирани за тях.

Тази група дейности е от значение за успешното реализиране на проекта и постигане на целите му. При осъществяване на природозащитен проект е необходимо освен планиране и изпълнение на подходящи консервационни дейности, насищане на публичното пространство с информация, която е ясна, точна, достоверна и разбираема за всички заинтересовани страни. Голяма част от заплахите идентифицирани по отношение на целевите видове на територията на МИГ „Белене–Никопол“ са провокирани от човешкото отношение и поведение, например: пожари, пресъхване на водоеми, сечи, земеделски дейности, вандализъм, разрушаване на сгради, затваряне на пещери и галерии. В резултат от работата със ЗС ще се осигури по-голяма разпознаваемост на видовете, превенция и минимизиране на конкретни заплахи за целевите видове и местообитанията им, както и популяризиране и подкрепа за изпълнение на преките природозащитни дейности по проекта и устойчивост на резултатите, чрез повишаване на информираността и възпитаване на отговорно отношение към природата и видовете.

В рамките на тази дейност ще се проведат следните събития:

 1. Социологическо проучване на степента на информираност и нагласите на различни групи към проблематиката на проекта;
 2. 2 лекции-работилници в училища за 150 деца – експерти с педагогически опит, с нагледни материали ще запознаят учениците с видовете обект на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие на човешката дейност, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното отношение към видовете;
 3. 3 лекции-обучения за 150 души, представители на следните групи – учители, общинска администрация, бизнес, ловци и риболовци, земеделски и горски стопани, бизнес. Запознаване с проблемите на защитените видове, техниките на тяхното опазване, конкретните мероприятия и отговорността на хората в общото съжителство;
 4. Кръгла маса за 60 души от различни целеви групи, имащи отношение към опазването на видовете; по време на кръглата маса под формата на дискусия ще се обсъждат ползите от видовете за природата; целта е както да се повиши информираността на местните ЗС относно начините на опазване на видовете, така и генериране на подкрепа при изпълнение на консервационните дейности, намаляване на антропогенното въздействие върху видовете и местообитания им и осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта;
 5. Провеждане на детски летен лагер за деца, на който аниматори и експерти-еколози ще проведат занимателни образователни беседи, ще показват местообитанията на видовете, демонстрират научни методи за наблюдение, чрез което ще се възпитава отговорно отношение на подрастващите към местообитанията и застрашените видове, както и към опазването на околната среда като цяло.
 6. Провеждане на Фестивал „Нощ на прилепите“ с участието на музикални изпълнители, аниматори, експерти по видовете, прожектиране на филми, фотоизложба с фотографии на застрашените видове, показващи живота им в естествената среда, рискове на които са изложени и мерки за тяхното опазване, раздаване на информационни материали, тематични сувенири и др.;
 7. Публикуване на банери и журналистически материали в местни медии за популяризиране на дейностите по проекта; Създаване на страници в социалните мрежи;
 8. Производство и разпространение на образователни и рекламни материали и сувенири.
 9. Производство и разпространение на печатни материали – богато илюстрирани учебни помагала, посветени на опазването на целевите видове и техните местообитания, общ наръчник за опазване на видовете с описания на целевите видове и инструкции за извършване на различни видове дейности, съобразени с особеностите на застрашените видове и изискванията за тяхното опазване; рекламни листовки, брошури и плакати; книга с цялата информация за дейностите по проекта, постигнатите резултати, осигурената подкрепа за видовете и местообитанията.

В. Дейности по управление и организация на проекта:

 1. Спомагателни дейности – осигуряване на правна помощ
 2. Изпълнение на мерки за информация
 3. Организация и управление на проекта

Това са дейности, които осигуряват успешното реализиране на проекта чрез професионално и висококвалифицирано управление, ефективна организация на отделните дейности, юридическо обезпечаване и адекватни информационни мерки.

Успешното осъществяване на проекта ще има благоприятно влияние не само върху целевите застрашени видове и техните местообитания, но и върху опазването на околната среда в общината като цяло. Паралелно с решаването на природозащитните проблеми, голяма част от дейностите ще имат и вторичен благоприятен социален, образователен, битов и икономически ефект за общината и населението ѝ.