Статус – Стартирала

Цел – Да бъдат идентифицирани заинтересованите страни, техните познания и нагласи към целевите видове и техните местообитания. Да бъде подбрана и представена информация за проекта, която да спомогне за опознаването на видовете, местообитанията им, заплахите за тях и подходите за опазването им.

Описание – Ще бъдат осъществени анализ на заинтересованите страни и социологически анализ за информираността и нагласите на местното население за целевите видове, местообитанията, заплахите и опазването им. Ще бъдат подготвени рекламни материали за проекта. Ще бъдат организирани срещи със заинтересованите страни, детски лагери, занятия в часовете на класа.

Целеви видове, към които е насочена дейносттаобикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) , червенокоремна бумка (Bombina bombina), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis)