Статус – Стартирала

Цел – Да бъде преодоляна липсата на информация чрез събиране на съвременни данни за разпространението и миграциите на видовете червенокоремна бумка (Bombina bombina) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).Това ще спомогне за планирането на консервационни мерки и осигуряването на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете.

Описание – Ще бъде използвана съвременна техника за регистриране на видовете и проучване на основни параметри на популациите на червенокоремна бумка (Bombina bombina) и обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Ще бъдат проучени местообитанията и подробно ще бъдат описани заплахите. Експертната работа на терен ще се осъществява в границите на територията на НАТУРА 2000 зоните Никополско плато и Персина;. Експертите ще бъдат снабдени с всички необходими разрешителни от компетентните органи и и ще работят по методики, които гарантират, че животните от съответния вид са обезпокоени във възможно най-малка степен. Ще се работи със специализирано оборудване за запис на звуците на жабите и за проследяване движенията на водните костенурки чрез предаватели.

Целеви видове, към които е насочена дейносттачервенокоремна бумка (Bombina bombina), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus)