Статус – Стартирала

Цел – Да бъде преодоляна липсата на информация чрез събиране на съвременни данни за разпространението и миграциите на петте целеви вида прилепи. Това ще спомогне за правилно планиране на консервационни мерки и по този начин – за осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видовете.

Описание – Ще бъде използвана съвременна техника за регистриране на целевите видове прилепи и проучване на основни параметри на техните популации. Експертната работа на терен ще се осъществява в границите на територията на НАТУРА 2000 в защитена зона „Никополско плато“. Експертите ще бъдат снабдени с всички необходими разрешителни от компетентните органи и и ще работят по методики, които гарантират, че животните от съответния вид са обезпокоени във възможно най-малка степен. Ще се работи със специализирано оборудване за запис на ултразвука, издаван от прилепите, и за проследяване движенията на прилепите с предаватели.

Целеви видове, към които е насочена дейносттаЮжен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), , дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis)