Проведена кръгла маса

На 09.05.2022 г. в сградата на Община Белене се проведе кръгла маса на тема „Повишаване на информираността на местните заинтересовани страни относно начините за опазване на видовете, генериране на подкрепа при изпълнение на консервационни дейности, намаляване антропогенното въздействие върху видовете и местообитанията им и осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта“, част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.
На кръглата маса присъстваха представители на различни групи заинтересовани страни – общинска администрация, учители, бизнес, НПО и др.
Кръглата маса протече в два панела, по време на които трима панелисти запознаха аудиторията с консервационните и информационни дейности, които предстои да бъдат извършени, идентифицираните чрез социологическо проучване заинтересовани страни и тяхната роля за успешното осъществяване и постигане на устойчиви резултати от проекта, ползите от опазването на целевите животински видове и начините за намаляване на антропогенното въздействие върху местообитанията им.

Беше показана мултимедийна презентация с интересна информация и снимков материал за целевите видове и местообитанията им в района на община Белене.
В края на събитието участниците получиха рекламни подаръци – раници и термочаши.
Проект „Хабитат Дунав“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.
За контакти:
Мариела Карапавлова, тел. 0877 774 216, habitat.dunav@sciencefornature.org, Сдружение „Асоциация наука за природата“