ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

На 14.09.2023 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на Община Белене, ул. „България“ № 35, гр. Белене, ще се проведе пресконференция, посветена на представянето на резултатите от изпълнението на проект „Хабитат Дунав“ с бенефициент Сдружение „Асоциация наука за природата“ и партньор: Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Проект „Хабитат Дунав“ BG16M1OP002-3.030-0002 е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.

Информация за проекта можете да откриете официалната му интернет страница: https://habitatdunav.eu/.

Снимка: Наука за природата