Статус – Нестартирала

Цел – Ще бъде осигурена подкрепа за подобряване на местообитанията и природозащитното състояние на целевите видове червенокоремна бумка (Bombina bombina), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus)

Описание – Ще бъдат проучени локации с възможно замърсяване от инцидентно попаднали боклуци, ще бъдат избрани подходящи за дейността и изчистени.

Целеви видове, към които е насочена дейносттачервенокоремна бумка (Bombina bombina), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus)