Статус – Стартирала

Цел – Да бъде подпомогнато подобряването на природозащитното състояние на видовете посредством предоставяне на местообитание с високи качества – влажна зона, която да осигури вода и храна (насекоми) за прилепите. По отношение на обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)– да се увеличи площта на пригодните местообитания.

Описание – Ще бъдат изградени пет броя малки влажни зони. Те ще послужат като убежище за голям брой различни групи животни през дългите сухи лета. Значително ще подпомогнат най-вече прилепите, но също земноводните и влечуги. Водната площ ще предостави възможност за развитие на съобщества от растения и животни.

Целеви видове, към които е насочена дейносттачервенокорема бумка(Bombina bombina), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus)