Статус – Стартирала

Цел – Документите по проекта да бъдат компетентно изготвени съобразно българското законодателство и изискванията на ОПОС 2014 -2020 г. Да се осигури законосъобразност на дейностите и процедурите по проекта, да бъдат избрани изпълнители и проектът да бъде успешно изпълнен.

Описание – Ще бъде извършена подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнители и ще бъде осигурена законосъобразността на изпълнението на дейностите по проекта.

Целеви видове, към които е насочена дейносттаобикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) , червенокоремна бумка (Bombina bombina), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis)