Статус – Стартирала

Цел – Да бъде осигурена организация за осъществяване на проектните дейности и координация на избраните за всяка от тях изпълнители. Да се гарантира постигане на заложените в проекта цели и съответствието с изискванията на финансиращия орган и приложимото българско и европейско законодателство.

Описание – Екипът за управление ще осигури планирането и координацията на изпълнението на всички дейности от изпълнителите, комуникацията между тях и бенефициентите, съблюдаване на сроковете, както и ефективната комуникация на бенефициентите с Управляващия орган на ОПОС 2014 – 2020 г.

Целеви видове, към които е насочена дейността – обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) , червенокоремна бумка (Bombina bombina), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis)