ЛЕКЦИИ – РАБОТИЛНИЦИ ЗА ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ

На 29.06.2022 г. на територията на община Белене, в селата Петокладенци, Татари и Деков, и на 30.06.2022 г. в селата Кулина вода, Бяла вода и в гр. Белене се проведоха шест лекции – обучения с представители на заинтересованите страни по проблемите на защитените видове, техники по тяхното опазване, конкретни мероприятия за отговорността на хората в общото съжителство със защитените видове – част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Специално създадена от експерт по опазване на видовете мултимедийна презентация беше представена на присъстващите. Участниците бяха запознати с животинските видове, обект на проекта, заплахите за техните местообитания, отрицателното въздействие от човешки дейности, мерките за съхраняване и повишаване на отговорното поведение на хората към застрашените видове, пресечните точки между техните обичайни дейности и дейностите по проекта.

Присъстващите получиха и специално изготвена от експерти брошура, посветена на защитените видове в обхвата на проекта и техните местообитания, както и рекламни подаръци.

На събитията присъстваха близо 200 жители от всички населени места на територията на община Белене.

Проект „Хабитат Дунав“ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.

Снимка: Клевър солушънс ЕООД