Статус – Стартирала

Цел – Да бъдат осигурени видео- и аудиоматериали, чрез които да се разпространи сред заинтересованите страни информация за проекта – за участниците, дейностите, целевите видове.

Описание – Ще бъдат изработени информационни видео- и аудиоклипове за проекта, документален филм. Ще бъде осигурено тяхното излъчване в местни и национални медии.

Целеви видове, към които е насочена дейносттаобикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) , червенокоремна бумка (Bombina bombina), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis)