Статус – Стартирала

Цел – Да бъде противодействано на една от основните заплахи за целевия вид обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) – пожарите

Описание – Ще бъдат оборудвани четири броя противопожарни депа с най-необходимите съвременни средства за борба с пожарите. Ще се проведе обсъждане с РСПБЗН – Плевен/Белене/Никопол за координация на мястото на депата в плана за действие при пожари. Заедно със специалисти ще бъдат организирани обучения за всички местни жители, които желаят да участват. Депата ще бъдат на разположение в сградите на кметствата в гр. Белене и селата Петокладенци, Татари и Кулина вода .

Целеви видове, към които е насочена дейносттаобикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), червенокоремна бумка (Bombina bombinа).