Статус – Стартирала

Цел – Да бъде осигурена публичност по проекта и постоянна информираност на заинтересованите лица относно напредъка и постигнатите резултати.

Описание – Община Белене като партньор по проекта ще организира изработването и поддържането на информационен уебсайт на проекта и провеждането на три събития за информиране на жителите на общината и останалите заинтересовани страни относно стартирането, хода на изпълнение на проекта и резултатите от него. Ще бъде осигурена изработката на рекламни материали за тези събития и поставяне на информационни билборди и табели.

Целеви видове, към които е насочена дейносттаобикновена блатна костенурка (Emys orbicularis) и дунавски гребенест тритон (Triturus dobrogicus) , червенокоремна бумка (Bombina bombina), Южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник (Myotis blythii), дългопръст нощник (Myotis capaccinii), голям нощник (Myotis myotis)