За проекта

Хабитат Дунав е консервационен проект, насочен към подобряване на природозащитното състояние на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи на територията на две НАТУРА 2000 зони в границите на МИГ Белене – Никопол.
Проектът е финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020“ съгласно Договор №BG16M1OP002-3.030-0002-C01.
Изпълнява се на територията на защитени зони BG0000247 „Никополско плато“ и BG0000396 „Персина“.
Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на целевите видове обикновена блатна костенурка, червенокоремна бумка, добруджански тритон, южен подковонос, средиземноморски подковонос, остроух нощник, дългопръст нощник, голям нощник.

Две дейности предвиждат провеждане на наблюдение на целевите видове и техните местообитания, 5 са насочени към повишаване на познанията на местните хора от община Белене за целевите видове земноводни, влечуги и прилепи, техните местообитания, заплахите, които им влияят, и въздействието на консервационните дейности от проекта за подобряване на  природозащитното им състояние.