Детски летни лагери в гр. Белене

На 28.05.2022 г. на територията на остров Персин ще се проведе еднодневен детски летен лагер за ученици от община Белене, като част от дейност „Работа със заинтересовани страни“ в изпълнение на проект „Хабитат Дунав“, осъществяван от Сдружение „Асоциация наука за природата“ в партньорство с Община Белене. Организатор на събитието е „Клевър солушънс“ ЕООД.

Сред уникалната природа на остров Персин, едно от най-богатите на биоразнообразие места в България, експерти ще запознаят децата със застрашените целеви видове и техните местообитания и ще разкажат за начините за опазването им. Учениците ще имат възможност да наблюдават някои от обитаващите острова над 200 вида птици от специално изградените за целта скривалища за наблюдение. На специално отредено за събитието място ще се проведат игри, състезания и викторина с награди. Целта на събитието е повишаване на информираността на децата по проблемите на биоразнообразието в региона и възпитаване на чувство за отговорност към околната среда. За учениците и придружаващите ги учители са осигурени транспорт, храна, минерална вода, застраховки, лектори, аниматори, пособия и рекламни подаръци.

Проект „Хабитат Дунав“ BG16M1OP002-3.030-0002 е финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-3.030 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене – Никопол“.