Бенефициенти

Асоциация наука за природата
Сдружение „Асоциация наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете чрез научнообосновани методи и подходи. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които Асоциацията извършва дейността си.

Община Белене
Община Белене е публичен орган на местното самоуправление. Общината включва шест териториални единици, от които пет села и административен център – гр. Белене. Дейността на Общината се извършва съгласно Закона за местното самоуправление.
Община Белене е разположена в плодородната Свищовско-Беленска низина от километър 582 до километър 567 на десния бряг на река Дунав. На север границата на Община Белене съвпада с държавната граница на България с Румъния. В територията на общината е включен и остров Белене. Трансграничните инициативи са със значим потенциал за икономическия просперитет на Белене.